..

Ehemalige Mitglieder

  • Berthold Stötzel, Prof. Dr. rer. nat. († 2012)
  • Achim Trube, Prof. Dr. sc. pol. († 2007)