..
Suche
Hinweise zum Einsatz der Google Suche
Personensuchezur unisono Personensuche
Veranstaltungssuchezur unisono Veranstaltungssuche
Katalog plus

  4. Messiastexte

  4. Messiastexte

  a) PsSal 17

  Ψαλμὸς τῷ Σαλωμὼν μετὰ ᾠδῆς· τῷ βασιλεῖ.
  1. Κύριε, σὺ αὐτὸς βασιλεὺς ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι· ὅτι ἐν σοί, ὁ θεός, καυχήσεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν.
  2. καὶ τίς ὁ χρόνος ζωῆς ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς; κατὰ τὸν χρόνον αὐτοῦ καὶ ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν.
  3. ἡμεῖς δὲ ἐλπιοῦμεν ἐπὶ τὸν θεὸν σωτῆρα ἡμῶν, ὅτι τὸ κράτος τοῦ θεοῦ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα μετ’ ἐλέους, καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἐπὶ τὰ ἔθνη ἐν κρίσει.
  4. σύ, Κύριε, ᾑρετίσω τὸν Δαυὶδ βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ σὺ ὤμοσας αὐτῷ περὶ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα, τοῦ μὴ ἐκλείπειν ἀπέναντί σου βασίλειον αὐτοῦ.
  5. καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν ἐπανέστησαν ἡμῖν ἁμαρτωλοί, ἐπέθεντο ἡμῖν καὶ ἔξωσαν ἡμᾶς. οἷς οὐκ ἐπηγγείλω, μετὰ βίας ἀφείλαντο καὶ οὐκ ἐδόξασαν τὸ ὄνομά σου τὸ ἔντιμον·
  6. ἐν δόξῃ ἔθεντο βασίλειον ἀντὶ ὕψους αὐτῶν, ἠρήμωσαν τὸν θρόνον Δαυὶδ ἐν ὑπερηφανίᾳ ἀλλάγματος.
  7. καὶ σύ, ὁ θεός, καταβαλεῖς αὐτοὺς, καὶ ἀρεῖς τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἐν τῷ ἐπαναστῆναι αὐτοῖς ἄνθρωπον ἀλλότριον γένους ἡμῶν.
  8. κατὰ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν ἀποδώσεις αὐτοῖς, ὁ θεός, εὑρεθῆναι αὐτοῖς κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.
  9. οὐκ ἠλέησεν αὐτοὺς ὁ θεός, ἐξηρεύνησεν τὸ σπέρμα αὐτῶν, καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτῶν ἕνα·
  10. πιστὸς ὁ κύριος ἐν πᾶσι τοῖς κρίμασιν αὐτοῦ οἷς ποιεῖ ἐπὶ τὴν γῆν.
  11. ἠρήμωσεν ὁ ἄνομος τὴν γῆν ἡμῶν ἀπὸ ἐνοικούντων αὐτήν· ἠφάνισαν νέον καὶ πρεσβύτην καὶ τέκνα αὐτῶν ἅμα.
  12. ἐν ὀργῇ κάλλους αῦτοῦ ἐξαπέστειλεν αὐτὰ ἕως ἐπὶ δυσμῶν, καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς γῆς εἰς ἐμπαιγμὸν, καὶ οὐκ ἐφείσατο.
  13. ἐν ἀλλοτριότητι ὁ ἐχθρὸς ἐποίησεν, ὑπερηφανίαν, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἀλλοτρία ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡμῶν,
  14. καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἰερουσαλήμ, καθὼς καὶ τὰ ἔθνη ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ σθένους αὐτῶν,
  15. καὶ ἐπεκρατοῦσαν αὐτῶν οἱ υἱοὶ τῆς διαθήκης ἐν μέσῳ ἐθνῶν συμμίκτων. οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ὁ ποιῶν ἐν Ἰερουσαλήμ, ἔλεος καὶ ἀλήθειαν.
  16. ἐφύγοσαν ἀπ’ αὐτῶν οἱ ἀγαπῶντες συναγωγὰς ὁσίων, ὡς στρουθία ἐξεπετάσθησαν ἀπὸ κοίτης αὐτῶν,
  17. ἐπλανῶντο ἐν ἐρήμοις, σωθῆναι ψυχὰς αὐτῶν ἀπὸ κακοῦ, καὶ τίμιον ἐν ὀφθαλμοῖς, παροικίας ψυχὴ σεσῳσμένη ἐξ αὐτῶν.
  18. εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐγενήθη ὁ σκορπισμὸς αὐτῶν ὑπὸ ἀνόμων, ὅτι ἀνέσχεν ὁ οὐρανὸς τοῦ στάξαι ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν·
  19. πηγαὶ συνεσχέθησαν αἰώνιοι ἐξ ἀβύσσων, ἀπὸ ὀρέων ὑψηλῶν. ὅτι οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ποιῶν δικαιοσύνην καὶ κρίμα·
  20. ἀπὸ ἄρχοντος αὐτῶν καὶ λαοῦ ἐλαχίστου ἐν πάσῃ ἁμαρτίᾳ, ὁ βασιλεὺς ἐν παρανομίᾳ, καὶ ὁ κριτὴς ἐν ἀπειθείᾳ. καὶ ὁ λαὸς ἐν ἁμαρτίᾳ.
  21. Ἰδέ, κύριε, καὶ ἀνάστησον αὐτοῖς τὸν βασιλέα αὐτῶν, υἱὸν Δαυίδ, εἰς τὸν καιρόν ὃν εἵλου σύ, ὁ θεός, τοῦ βασιλεῦσαι ἐπὶ Ἰσραὴλ παῖδά σου,
  22. καὶ ὑπόζωσον αὐτὸν ἰσχὺν τοῦ θραῦσαι ἄρχοντας ἀδίκους, καθαρίσαι Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ἐθνῶν καταπατούντων ἐν ἀπωλείᾳ.
  23. ἐν σοφίᾳ, δικαιοσύνης ἐξῶσαι ἁμαρτωλοὺς ἀπὸ κληρονομίας, ἐκτρῖψαι ὑπερηφανίαν ἁμαρτωλοῦ ὡς σκεύη κεραμέως,
  24. ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ συντρίψαι πᾶσαν ὑπόστασιν αὐτῶν. ὀλεθρεῦσαι ἔθνη παράνομα ἐν λόγῳ στόματος αὐτοῦ,
  25. ἐν ἀπειλῇ αὐτοῦ φυγεῖν ἔθνη ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἐλέγξαι ἁμαρτωλοὺς ἐν λόγῳ καρδίας αὐτῶν.
  26. καὶ συνάξει λαὸν ἅγιον οὗ ἀφηγήσεται ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ κρινεῖ φυλὰς λαοῦ ἡγιασμένου ὑπὸ Κυρίου θεοῦ αὐτοῦ,
  27. καὶ οὐκ ἀφήσει ἀδικίαν ἐν μέσῳ αὐτῶν αὐλισθῆναι ἔτι, καὶ οὐ κατοικήσει πᾶς ἄνθρωπος μετ’ αὐτῶν εἰδὼς κακίαν. γνώσεται γὰρ αὐτοὺς ὅτι πάντες υἱοὶ θεοῦ εἰσιν αὐτῶν,
  28. καὶ καταμερίσει αὐτοὺς ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πάροικος καὶ ἀλλογενὴς οὐ παροικήσει αὐτοῖς ἔτι.
  29. κρινεῖ λαοὺς καὶ ἔθνη ἐν σοφίᾳ δικαιοσύνης αὐτοῦ, διάψαλμα
  30. καὶ ἕξει λαοὺς ἐθνῶν δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ τὸν ζυγὸν αὐτοῦ, καὶ τὸν κύριον δοξάσει ἐν ἐπισήμῳ πάσης τῆς γῆς, καὶ καθαριεῖ Ἰερουσαλὴμ ἐν ἁγιασμῷ, ὡς καὶ τὸ ἀπ’ ἀρχῆς,
  31. ἔρχεσθαι ἔθνη ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς ἰδεῖν τὴν δόξαν αὐτοῦ, φέροντες δῶρα τοὺς ἐξησθενηκότας υἱοὺς αὐτῆς, καὶ ἰδεῖν τὴν δόξαν Κυρίου ἣν ἐδόξασεν αὐτὴν ὁ θεός,
  32. καὶ αὐτὸς βασιλεὺς δίκαιος, διδακτὸς ὑπὸ θεοῦ, ἐπ’ αὐτούς, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἐν μέσῳ αὐτῶν· ὅτι πάντες ἅγιοι, καὶ βασιλεὺς αὐτῶν χριστὸς κυρίου
  33. οὐ γὰρ ἐλπιεῖ ἐπὶ ἵππον καὶ ἀναβάτην καὶ τόξον, οὐδὲ πληθυνεῖ αὐτῷ χρυσίον οὐδὲ ἀργύριον εἰς πόλεμον, καὶ πολλοῖς <λαοῖς> οὐ συνάξει, ἐλπίδας εἰς ἡμέραν πολέμου.
  34. Κύριος αὐτὸς βασιλεὺς αὐτοῦ, ἐλπὶς τοῦ δυνατοῦ ἐλπίδι θεοῦ. καὶ ἐλεήσει πάντα τὰ ἔθνη ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν φόβῳ.
  35. πατάξει γὰρ γῆν τῷ λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ εἰς αἰῶνα, εὐλογήσει λαὸν Κυρίου ἐν σοφίᾳ μετ’ εὐφροσύνης.
  36. καὶ αὐτὸς καθαρὸς ἀπὸ ἁμαρτίας, τοῦ ἄρχειν λαοῦ μεγάλου, ἐλέγξαι ἄρχοντας καὶ ἐξᾶραι ἁμαρτωλοὺς ἐν ἰσχύι λόγου.
  37. καὶ οὐκ ἀσθενήσει ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἐπὶ θεῷ αὐτοῦ, ὅτι ὁ θεὸς κατειργάσατο αὐτὸν δυνατὸν ἐν πνεύματι ἁγίῳ, καὶ σοφὸν ἐν βουλῇ συνέσεως μετὰ ἰσχύος καὶ δικαιοσύνης,
  38. καὶ εὐλογία Κυρίου μετ’ αὐτοῦ ἐν ἰσχύι, καὶ οὐκ ἀσθενήσει,
  39. ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον· καὶ τίς δύναται πρὸς αὐτόν;
  40. ἰσχυρὸς ἐν ἔργοις αὐτοῦ καὶ κραταιὸς ἐν φόβῳ θεοῦ, ποιμαίνων τὸ ποίμνον Κυρίου ἐν πίστει καὶ δικαιοσύνῃ, καὶ οὐκ ἀφήσει ἀσθενῆσαι ἐν αὐτοῖς ἐν τῇ νομῇ αὐτῶν.
  41. ἐν ἰσότητι πάντας αὐτοὺς ἄξει, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτοῖς ὑπερηφανία τοῦ καταδυναστευθῆναι ἐν αὐτοῖς.
  42. Αὕτη ἡ εὐπρέπεια τοῦ βασιλέως Ἰσραήλ, ἣν ἔγνω ὁ θεός, ἀναστῆσαι αὐτὸν ἐπ’ οἶκον Ἰσραήλ, παιδεῦσαι αὐτόν.
  43. τὰ ῥήματα αὐτοῦ πεπυρωμένα ὑπὲρ χρυσίον τὸ πρῶτον τίμιον, ἐν συναγωγαῖς διακρινεῖ λαοῦ φυλὰς ἡγιασμένου· οἱ λόγοι αὐτοῦ ὡς λόγοι ἁγίων ἐν μέσῳ λαῶν ἠγιασμένων.
  44. μακάριοι οἱ γενόμενοι ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἰδεῖν τὰ ἀγαθὰ Ἰσραὴλ ἐν συναγωγῇ φυλῶν. ἃ ποιήσει ὁ θεός.
  45. ταχύναι ὁ θεὸς ἐπὶ Ἰσραὴλ τὸ ἔλεος αὐτοῦ· ῥύσαιτο ἡμᾶς ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἐχθρῶν βεβήλων.
  46. Κύριος αὐτὸς βασιλεὺς ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι.
  Quelle: A. Rahlfs (ed.): Septuaginta, Bd. 2, Stuttgart 1935, 486-488.

  b) PsSal 18

  Ψαλμὸς τῷ Σαλωμών· ἔτι τοῦ χριστοῦ κυρίου.
  1. Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰς τὸν αἰῶνα· ἡ χρηστότης σου μετὰ δόματος πλουσίου ἐπὶ Ἰσραήλ.
  2. οἱ ὀφθαλμοί σου ἐπιβλέποντες ἐπ’ αὐτά, καὶ οὐχ ὑστερήσει ἐξ αὐτῶν, τὰ ὦτά σου ἐπακούει εἰς δέησιν πτωχοῦ ἐν ἐλπίδι· τὰ κρίματά σου ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν μετὰ ἐλέους,
  3. καὶ ἡ ἀγάπη σου ἐπὶ σπέρμα Ἀβραάμ, υἱοὺς Ἰσραήλ.
  4. ἡ παιδεία σου ἐφ’ ἡμᾶς ὡς υἱὸν πρωτότοκον μονογενῆ, ἀποστρέψαι ψυχὴν εὐήκοον ἀπὸ ἀμαθίας ἐν ἀγνοίᾳ.
  5. καθαρίσαι ὁ θεὸς Ἰσραὴλ εἰς ἡμέραν ἐλέους ἐν εὐλογίᾳ, εἰς ἡμέραν ἐκλογῆς ἐν ἀνάξει χριστοῦ αὐτοῦ.
  6. μακάριοι οἱ γενόμενοι ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἰδεῖν τὰ ἀγαθὰ Κυρίου, ἃ ποιήσει γενεᾷ τῇ ἐρχομένῃ,
  7. ὑπὸ ῥάβδον παιδείας χριστοῦ κυρίου, ἐν φόβῳ θεοῦ αὐτοῦ, ἐν σοφίᾳ πνεύματος καὶ δικαιοσύνης καὶ ἰσχύος,
  8. κατευθῦναι ἄνδρα ἐν ἔργοις δικαιοσύνης φόβῳ θεοῦ, καταστῆσαι πάντας αὐτοὺς ἐνώπιον Κυρίου.
  9. γενεὰ ἀγαθὴ ἐν φόβῳ θεοῦ ἐν ἡμέραις ἐλέους διάψαλμα.
  Quelle: A. Rahlfs (ed.): Septuaginta, Bd. 2, Stuttgart 1935, 489.


  a) PsSal 17

  (Die deutsche Verszählung ist der der griech. Ausgabe von Viteau angepasst, sie stimmt also nicht mit der Verszählung der Übersetzung bei Kautzsch überein!)
  Ein Psalm von Salomo mit Gesang; auf den [Messias-] König.

  1 Herr, du selbst bist unser König immer und ewig; in dir, o Gott, rühmt sich unsere Seele.
  2 Was ist doch die Dauer von eines Menschen Leben auf Erden? Ebenso lang ist auch seine Hoffnung auf ihn.
  3 Wir aber hofften auf Gott, unsern Heiland; denn die Macht unseres Gottes [währt] ewig mit Erbarmen,
  4 und das Königtum unseres Gottes [besteht] ewig über die Völker durch Gericht.
  5 Du, Herr, hast David erkoren zum König über Israel und du hast ihm geschworen über seinen Samen für alle Zeit, daß sein Königtum nicht aufhören solle vor dir.
  6 Aber wegen unserer Sünden erhoben sich Gottlose wider uns; es fielen uns an und stießen uns aus Leute, denen du keine Verheißung gegeben. Sie raubten mit Gewalt
  7 und gaben nicht deinem herrlichem Namen die Ehre. Prunkend setzten sie sich die Krone auf in ihrem Stolze,
  8 verwüsteten Davids Thron in prahlerischem Übermut. Du aber, Gott, warfst sie nieder und nahmst ihren Samen aus dem Lande hinweg,
  9 indem ein Ausländer gegen sie auftrat, der nicht von unserem Geschlechte war.
  10´Nach ihren Sünden vergaltst du ihnen, Gott, daß ihnen zuteil ward, was sie verdient haben.
  11 Gott hat sich ihrer nicht erbarmt; er hielt Untersuchung in ihrem Geschlecht und ließ keinen von ihnen los.
  12 Getreu ist der Herr in all seinen Gerichten, die er auf Erden übt.
  13 Der Gottlose hat unser Land von seinen Bewohnern entblößt; Jung und Alt und ihre Kinder zumal haben sie weggenommen.
  14 In seinem grimmen Zorn schickte er sie weg bis ins Abendland und die Obersten des Landes [gab er preis] der Verspottung, schonungslos.
  15 In [seiner] Barbarei tat der Feind Vermessenes, und sein Herz war ferne von unserem Gott.
  16 Und alles, was er in Jerusalem tat, war ganz, wie es die Heiden in den von ihnen bezwungenen Städten zu tun pflegen.
  17 Ihnen hatten sich angeschlossen die Bundeskinder inmitten der Mischvölker; es war keiner unter ihnen, der Erbarmen und Treue in Jerusalem geübt hätte.
  18 Da flohen vor ihnen, die die frommen Versammlungen lieb hatten; wie Sperlinge wurden sie aufgescheucht aus ihrem Neste.
  19 Sie irrten in der Wüste, ihre Seelen vom Verderben zu retten, und köstlich schien es den Heimatlosen, das [nackte] Leben vor ihnen zu retten.
  20 Über die ganze Erde wurden sie von den Gottlosen zerstreut; denn der Himmel hielt an sich, Regen auf die Erde zu träufeln.
  21 Quellen, die von Ewigkeit her aus den Tiefen [kommend] von den Bergen [rinnen], wurden zurückgehalten, weil unter ihnen niemand war, der Gerechtigkeit und Recht übte. Vom Obersten unter ihnen bis zum Geringsten [lebten sie] in jeder Sünde;
  22 der König in Gottlosigkeit, der Richter in Abfall, das Volk in Sünde.
  23 Sieh darein, o Herr, und laß ihnen erstehen ihren König, den Sohn Davids, zu der Zeit, die du erkoren, Gott, daß er über deinen Knecht Israel regiere.
  24 Und gürte ihn mit Kraft, daß er ungerechte Herrscher zerschmettere,
  25 Jerusalem reinige von den Heiden, die [es] kläglich zertreten!
  26 Weise [und] gerecht treibe er die Sünder weg vom Erbe, zerschlage des Sünders Übermut wie Töpfergefäße. Mit eisernem Stab zerschmettere er all ihr Wesen,
  27 vernichte die gottlosen Heiden mit dem Wort seines Mundes, daß bei seinem Drohen die Heiden vor ihm fliehen, und er die Sünder zurechtweise ob ihres Herzens Gedanken.
  28 Dann wird er ein heiliges Volk zusammenbringen, das er mit Gerechtigkeit regiert, und wird richten die Stämme des vom Herrn, seinem Gotte, geheiligten Volks.
  29 Er läßt nicht zu, daß ferner Unrecht in ihrer Mitte weile, und niemand darf bei ihnen wohnen, der um Böses weiß;
  30 denn er kennt sie, daß sie alle Söhne ihres Gottes sind. Und er verteilt sie nach ihren Stämmen über das Land,
  31 und weder Beisasse noch Fremder darf künftig bei ihnen wohnen. Er richtet die Völker und Stämme nach seiner gerechten Weisheit.
  Zwischenspiel
  32 Und er hält die Heidenvölker unter seinem Joche, daß sie ihm dienen, und den Herrn wird er verherrlichen offenkundig vor der ganzen Welt
  33 und wird Jerusalem rein und heilig machen, wie es zu Anfang war,
  34 so daß die Völker vom Ende der Erde kommen, seine Herrlichkeit zu sehen, bringend als Geschenk ihre erschöpften Söhne,
  35 und um zu schauen des Herrn Herrlichkeit, mit der sie Gott verherrlicht hat. Er aber [herrscht als] gerechter König, von Gott unterwiesen, über sie,
  36 und in seinen Tagen geschieht kein Unrecht unter ihnen, weil sie alle heilig sind und ihr König der Gesalbte des Herrn ist.
  37 Denn er verläßt sich nicht auf Roß und Reiter und Bogen; auch sammelt er sich nicht Gold und Silber zum Kriege und auf die Menge setzt er nicht seine Hoffnung für den Tag der Schlacht.
  38 Der Herr selbst ist sein König, die Hoffnung dessen, der durch die Hoffnung auf Gott stark ist, und alle Heiden wird er bebend vor ihn stellen.
  39 Denn er zerschlägt die Erde mit dem Worte seines Mundes für immer,
  40 segnet das Volk des Herrn mit Weisheit in Freuden.
  41 Und er ist rein von Sünde, daß er herrschen kann über ein großes Volk, in Zucht halten die Obersten und wegschaffe die Sünder mit mächtigem Wort.
  42 Auch wird er nie in seinem Leben straucheln gegen seinen Gott; denn Gott hat ihn stark gemacht an heiligem Geist und weise an verständigem Rat mit Tatkraft und Gerechtigkeit.
  43 So ist des Herrn Segen mit ihm voll Kraft,
  44 und er wird nicht straucheln. Seine Hoffnung [steht] auf den Herrn: wer vermag da [etwas] gegen ihn? Mächtig von Tat und stark in der Furcht Gottes
  45 hütet er des Herrn Herde treu und recht und läßt nicht zu, daß [eines] von ihnen auf ihrer Weide strauchle.
  46 Gerade leitet er sie alle, und unter ihnen ist kein Übermut, daß Gewalttat unter ihnen verübt werde.
  47 Das ist der Stolz des Königs Israels, den Gott erkoren, ihn über das Haus Israel zu setzen, daß er es zurechtweise.
  48 Seine Worte sind lauterer als das feinste kostbare Gold. In Volksversammlungen wird er des geheiligten Volkes Stämme richten;
  49 seine Worte sind gleich Worten der Heiligen inmitten geheiligter Völker.
  50 Selig, wer in jenen Tagen leben wird und schauen darf das Heil Israels in der Vereinigung der Stämme, wie es Gott bewirkt!
  51 Gott lasse bald seine Gnade über Israel kommen; er rette uns vor der Befleckung durch unheilige Feinde! Der Herr selbst ist unser König immer und ewig.

  b) PsSal 18

  (Die deutsche Verszählung ist der der griech. Ausgabe von Viteau angepasst)
  Ein Psalm von Salomo; noch einmal des [über den?] Gesalbten und König.
  1 Herr, deine Gnade über die Geschöpfe deiner Hand ist ewig,
  2 deine Güte mit reicher Gabe über Israel. Deine Augen sehen auf sie, so daß keines von ihnen Mangel leidet;
  3 deine Ohren hören auf des Ärmsten hoffende Bitte. Deine Gerichte [ergehen] über die ganze Erde voll Erbarmen,
  4 und deine Liebe auf den Samen Abrahams, die Kinder Israel. Deine Züchtigung [ergeht] über uns wie über einen erstgeborenen, einzigen Sohn,
  5 daß du folgsame Seelen von unbewußter Verirrung abbringest.
  6 Gott, reinige Israel auf den Tag der heilsamen Gnade, auf den Tag der Auswahl, wenn sein Gesalbter zur Herrschaft kommt.
  7 Selig, wer in jenen Tagen leben wird, und schauen darf das Heil des Herrn, das er dem kommenden Geschlechte schafft
  8 unter der Zuchtrute des Gesalbten des Herrn in der Furcht seines Gottes, in geistgewirkter Weisheit, Gerechtigkeit und Stärke,
  9 daß er leite einen jeglichen in Werken der Gerechtigkeit durch Gottesfurcht, sie allesamt darstelle vor dem Antlitze des Herrn:
  10 Ein gut Geschlecht voll Gottesfurcht in den Tagen der Gnade!
  Zwischenspiel
  11 Groß ist unser Gott und herrlich, der in der Höhe wohnt,
  12 der geordnet hat Leuchten in ihren Bahnen zur Bestimmung der Zeiten jahraus jahrein, so daß sie nicht abgehen von dem Pfade, den du ihnen befohlen.
  13 In der Furcht Gottes wandeln sie Tag für Tag, seitdem Gott sie schuf, bis in Ewigkeit.
  14 Und sie gingen nicht fehl, seit Gott sie erschuf, seit uralten Zeiten wichen sie nicht von ihren Wegen, es sei denn, daß Gott es ihnen gebot durch den Befehl seiner Knechte.
  Quelle: Kautzsch, E. (Hrsg.): Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments. 2. Bd.: Die Pseudepigraphen des Alten Testaments. Darmstadt 1962 (2., unveränderter Nachdruck der Erstausgabe von 1900), 144-148

   

   

   zurück 

   

   
  Suche
  Hinweise zum Einsatz der Google Suche