..
Suche
Hinweise zum Einsatz der Google Suche
Personensuchezur unisono Personensuche
Veranstaltungssuchezur unisono Veranstaltungssuche
Katalog plus
Mailingliste

Herzliche Einladung an alle, sich für unsere Mailingliste zu registrieren. Hierdurch erhalten Sie stets aktuelle Informationen aus dem Seminar Katholische Theologie.

Zur Anmeldung

Termine

  2.17 Griechische Zauberpapyri (Papyri Graecae Magicae)

  2.17 Griechische Zauberpapyri (Papyri Graecae Magicae)

  Πρᾶξις γενναία ἐκβάλλουσα δαίμονας· λόγος λεγόμενος ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ. βάλε ἔμπροσθεν αὐτοῦ κλῶνας ἐλαίας καὶ ὄπισθεν αὐτοῦ σταθεὶς λέγεις· ΧΑΙΡΕ ΦΝΟΥΘΙ ΝΑΒΡΑΑΜ· ΧΑΙΡΕ ΠΝΟΥΤΕ ΝΙΣΑΚ (ΧΑ)ΡΕ ΠΝΟΥΤΕ ΝΙΑΚΩΒ ΙΗΣΟΥΣ ΠΙΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΑΓΙΟΣ ΝΠΝΕΥΜΑ ΨΙΗΡΙ ΝΦΙΩΘ ΕΘΣΑΡΗΙ ΝΙΣΑΣΦΕ ΕΘΣΑΧΟΥΝ ΝΙΣΑΣΦΙ. ΕΝΑ ΙΑΩ ΣΑΒΑΩΘ ΜΑΡΕΤΕΤΕΝΣΟΜ ΣΩΒΙ ΣΑΒΟΛ ἀπὸ τοῦ δεῖνα ΣΑΤΕΤΕΝΝΟΓΣΘ ΠΑΙ ΠΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΝΔΑΙΜΩΝ ΠΙΣΑΔΑΝΑΣ ΣΘΗΙΩΘΦ. ἐξορκίζω σε, δαῖμον, ὅστις ποτ’ οὖν εἶ, κατὰ τούτου τοῦ θεοῦ σαβαρβαρβαθιωθ σαβαρβαρβαθιουθ· σαβαρβαβαθιωνηθ σαβαρβαρβαφαϊ· ἔξελθε, δαῖμον, ὅστις ποτ’ οὖν εἶ, καὶ ἀπόστηθι ἀπὸ τοῦ δεῖνα, ἄρτι ἄρτι, ἤδη, ἤδη. ἔξελθε, δαῖμον, ἐπεί σε δεσμεύω δεσμοῖς ἀδαμαντίνοις ἀλύτοις, καὶ παραδίδωμί σε εἰς τὸ μέλαν χάος ἐν ταῖς ἀπωλείαις.’ ποίησις· ζ’ κλῶνας ἐλαίας ἄρας τ[οὺ]ς μὲν ἓξ δῆσον οὐρὰν καὶ κεφαλήν, ἓν καθ’ ἕν, τῷ δὲ ἑνὶ δέρε ἐξορκίζων. κρύβε. ἐπράχθη. ἐκβαλὼν περίαπτε τῷ δεῖνα φυλακτήριον, ὃ περιτίθησιν ὁ κάμνων μετὰ τὸ ἐκβαλεῖν τὸν δαίμονα, ἐπὶ κασσιτερίνου πετάλου ταῦτα· βωρ φωρ φορβα φορ φορβα· βες Χάριν Βαυβώ τε Θωρ βωρφορβα φορβαβορ βαφορβα φαβραιη φωρβα φαρβα φωρφωρ φορβα βωφορ φορβα φορφορ φορβα βωβορβορβα παμφορβα φωρφωρ φωρβα, φύλαξον τὸν δεῖνα.’ καὶ ἄλλο ἔχει φυλακτήριον, ὅπου τὸ σημεῖον τοῦτο.
  Quelle: K. Preisendanz, A. Henrichs (Hrsg.), Die griechischen Zauberpapyri I, Stuttgart 21973, 114 Mit freundlicher Genehmigung des Verlages B. G. Teubner Stuttgart / Leipzig! http://www.teubner.de/

  Πρὸς δαιμονιαζομένους Πιβήχεως δόκιμον. λαβὼν ἔλαιον ὀμφακίζοντα μετὰ βοτάνης μαστιγίας καὶ λωτομήτρας ἕψει μετὰ σαμψούχου ἀχρωτίστου λέγων · Ἰωηλ· ως σαρθιωμι· εμωρι· θεωχιψοϊθ· σιθεμεωχ· σωθη· ιωη· μιμιψωθιωωφ· φερσωθι αεηιουω ιωη· εω Χαρι Φθᾶ. ἔξελθε ἀπὸ τοῦ δεῖνος. κοινὸν. τὸ δὲ φυλακτήριον ἐπὶ λαμνίῳ κασσιτερίνῳ γράφε· ϊαηω· Ἀβραωθιωχ· Φθᾶ μεσενψινιαω· φεωχ· ιαηω· χαρσοκ, καὶ περίαπτε τὸν πάσχοντα· παντὸς δαίμονος φρικτόν, ὃ φοβεῖται. στήσας ἄντικρυς ὅρκιζε. ἔστιν δὲ ὁ ὁρκισμὸς οὗτος· ὁρκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τῶν Ἑβραίων Ἰησοῦ· ιαβα· ιαη· Ἀβραώθ αϊα. Θώθ· ελε· ελω· αηω· εου· πιβαεχ· αβαρμας· ϊαβαραου· αβελβελ· λωνα· αβρα· μαροια· βρακιων, πυριφανῆ, ὁ ἐν μέσῃ ἀρούρης καὶ χιόνος καὶ ὁμίχλης· Ταννητις καταβάτω σου ὁ ἄγγελος, ὁ ἀπαραίτητος, καὶ εἰσκρινέτω τὸν περιπτάμενον δαίμονα τοῦ πλάσματος τούτου, ὃ ἔπλασεν ὁ θεὸς ἐν τῷ ἁγίῳ ἑαυτοῦ παραδείσῳ, ὅτι ἐπεύχομαι ἅγιον θεὸν ἐπι Ἄμμων ιψεντανχω (λόγος). ὁρκίζω σε, λαβρια Ἰακούθ· αβλαναθαναλβα· ακραμμ· (λόγος) Ἀώθ· ιαθαβαθρα· χαχθαβραθα· χαμυν χελ· αβρωωθ· ουαβρασιλωθ· ἁλληλοῦ ϊελωσαϊ Ἰαήλ. ὁρκίζω σε, τὸν ὀπτανθέντα τῷ Ὀσραὴλ ἐν στύλῳ φωτινῷ καὶ νεφέλῃ ἡμερινῇ καὶ ῥυσάμενον αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐκ τοῦ Φαραὼ καὶ ἐπενέγκαντα ἐπὶ Φαραὼ τὴν δεκάπληγον διὰ τὸ παρακούειν αὐτόν. ὁρκίζω σε, πᾶν πνεῦμα δαιμόνιον, λαλῆσαι, ὀποῖον καὶ ἂν ᾗς, ὅτι ὁρκίζω σε κατὰ τῆς σφραγῖδος, ἧς ἔθετο Σολομὼν ἐπὶ τὴν γλῶσσαν τοῦ Ἰηρεμίου, καὶ ἐλάλησεν. καὶ σὺ λάλησον, ὁποῖον ἐὰν ᾗς, ἐπουράνιον ἢ ἀέριον, εἴτε ἐπίγειον εἴτε ὑπόγειον ἢ καταχθόνιον, ἢ Ἐβουσαῖον ἢ Χερσαῖον ἢ Φαρισαῖον, λάλησον, ὁποῖον ἐὰν ᾖς, ὅτι ὁρκίζω σε θεὸν φωσφόρον, ἀδάμαστον, τὰ ἐν καρδίᾳ πάσης ζωῆς ἐπιστάμενον, τὸν χουοπλάστην τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, τὸν ἐξαγαγόντα ἐξ ἀδήλων καὶ πυκνοῦντα τὰ νέφη καὶ ὑετίζοντα τὴν γῆν καὶ εὐλογοῦντα τοὺς καρποὺς αὐτῆς, ὃν εὐλογεῖ πᾶσα ἐνουράνιος δύναμις ἀγγέλων, ἀρχαγγέλων. ὁρκίζω σε μέγαν θεὸν Σαβαώθ, δι’ ὃν ὁ Ἰορδάνης ποταμὸς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ Ἐρυθρὰ θάλασσα, ἣν ὥδευσεν Ἰσραήλ, κατέστη ἀνόδευτος· ὅτι ὁρκίζω σε τὸν καταδείξαντα τὰς ἑκατὸν τεσσεράκοντα γλώσσας καὶ διαμερίσαντα τῷ ἰδίῳ προστάγματι. ὁρκίζω σε τὸν τῶν αὐχενίων γιγάντων τοῖς πρηστῆρσι καταφλέξαντα, ὃν ὑμνεῖ ὁ οὐρανὸς τῶν οὐρανῶν, ὅν ὑμνοῦσι τὰ πτερυγώματα τοῦ χερουβίν. ὁρκίζω σε τὸν περιθέντα ὄρη τῇ θαλάσσῃ
  Quelle: K. Preisendanz, A. Henrichs, Die griechischen Zauberpapyri I, Stuttgart 21973, 170-172 Mit freundlicher Genehmigung des Verlages B. G. Teubner Stuttgart/Leipzig! http://www.teubner.de/


  Treffliche Handlung, die Dämonen austreibt. Gebet, das über seinem (des Besessenen) Kopfe gesprochen wird. Leg vor ihn Ölzweige, und hinter ihm stehend sprich: "Sei gegrüßt, Gott Abrahams, sei gegrüßt, Gott Isaaks, sei gegrüßt, Gott Jakobs, Jêsus Chrêstos, heiliger Geist, Sohn des Vaters, der unter den Sieben, und der in den Sieben ist. Bring Iaô Sabaôth, möge eure Kraft fort sein von NN, bis ihr vertreibt diesen unreinen Dämon, den Satan, der auf ihm ist. Ich beschwöre dich Dämon, wer du auch immer seist, bei diesem Gott (ZW): Komm heraus, Dämon, da ich dich fessele mit stählernen, unlöslichen Fesseln und dich ausliefere in das schwarze Chaos der Hölle." Handlung: Nimm 7 Ölzweige und binde 6 an Ende und Spitze, jeden für sich , mit dem einen übrigen aber schlage unter Beschwörung. Halt es geheim; es ist schon erprobt. Nach dem Austreiben hänge dem NN als Amulet, das der Leidende also nach dem Austreiben des Dämons umzieht, auf einem Zinnblättchen folgendes um: "(ZW, darunter Charis, Baubô), schütze den NN." Es gibt noch ein anderes Amulet, auf dem dieses Zeichen steht: S.
  Quelle: Die griechischen Zauberpapyri I, hg. v. K. Preisendanz, A. Henrichs, Stuttgart 21973, 115 Mit freundlicher Genehmigung des Verlages B. G. Teubner Stuttgart/Leipzig!

  Für dämonisch Besessene ein erprobtes Mittel des Plibêchês. Nimm Öl von unreifen Oliven mit der Pflanze Mastigia und Lôtomêtra, und koch es mit nichtfarbigem Majoran und sprich dazu: "(ZW, darunter 'Iôêl', Vokale, 'Hari', 'Phtha') komm heraus, weg vom NN" (nach Belieben). Das Schutzmittel aber schreib auf ein Zinntäfelchen: "(ZW und Vokale, darunter 'Phtha')" und häng es dem Leidenden um, ein Schrecknis jedes Dämons, das er fürchtet. Stell (ihn dir) gegenüber und beschwöre. Die Beschwörung aber lautet so: "Ich beschwöre dich bei dem Gotte der Hebräer, Jêsus, (ZW, darunter 'Abraôth', 'Thôth'), im Feuer Erscheindender, der du inmitten von Flur und Schnee und Nebel bist; Tannêtis steige herab, dein Engel, der unerbittliche, und banne fest den herumflatternden Dämon dieses Geschöpfes, das Gott geschaffen hat in seinem heiligen Paradies; denn ich preise den heiligen Gott bei Ammôn (ipsentanchô-Formel). Ich beschwöre dich (ZW, darunter 'Iakuth', ablanathanalba-Formel, 'Aôth', 'Iaêl'). Ich beschwöre dich bei dem, der Israel geoffenbart wurde in einer Lichtsäule und einer Wolke bei Tag und sein Volk gerettet hat vor dem Pharaô und gebracht hat gegen Pharaô die Zehnzahl der Plagen, weil er ihn nicht hörte. Ich beschwöre dich jedweden dämonischen Geist, daß du sagst, wer immer du auch seist; denn ich beschwöre dich bei dem Siegel, das Salomôn auf die Zunge des Iêremias legte: und er redete. So spricht auch du, was für ein Dämon du immer seist, einer im Himmel oder in der Luft, oder ein irdischer, oder ein unterirdischer oder unterweltlicher, oder ein ebusäischer oder chersäischer oder pharisäischer, sag, welcher immer du bist. Denn ich beschwöre dich bei dem lichtbringenden, unbezwinglichen Gott, der kennt, was im Herzen jeglichen Lebens ist, der das Geschlecht der Menschen aus Erde schuf, der herausführt aus dem Verborgenen und zusammenballt das Gewölk und beregnet die Erde und segnet ihre Früchte, den preist jede himmlische Macht von Engeln, Erzengeln. Ich beschwöre dich beim großen Gott Sabaôth, dessentwegen der Jordanfluß zurückwich und das Rote Meer, durch das Israel zog, unbegehbar wurde. Denn ich beschwöre dich bei dem , der geoffenbart hat die hundertvierzig Sprachen und verteilt hat nach seiner eigenen Anordnung. Ich beschwöre dich bei dem , der die halsstarrigen Giganten mit seinen Feuerstrahlen niedergebrannt hat, den lobpreist der Himmel der Himmel, den lobpreisen die Flügel des Cherubim. Ich beschwöre dich bei dem, der Berge herumgelegt hat um das Meer.
  Quelle: Die griechischen Zauberpapyri I, hg. v. K. Preisendanz, A. Henrichs, Stuttgart 21973, 171-173.
  Mit freundlicher Genehmigung des Verlages B. G. Teubner Stuttgart/Leipzig!
  Als Dank für die kostenlose Überlassung der "Abdruck"-Gemehmigung hier ein Hyperlink zur Homepage des Teubner-Verlages: http://www.teubner.de/.


   

   

   zurück 

   

   
  Suche
  Hinweise zum Einsatz der Google Suche
  Mailingliste

  Herzliche Einladung an alle, sich für unsere Mailingliste zu registrieren. Hierdurch erhalten Sie stets aktuelle Informationen aus dem Seminar Katholische Theologie.

  Zur Anmeldung

  Termine