..
Suche
Hinweise zum Einsatz der Google Suche
Personensuchezur unisono Personensuche
Veranstaltungssuchezur unisono Veranstaltungssuche
Katalog plus

Etapy Pracy

WP 1 – Zarządzanie projektem i konferencje

WP 1 skupia się na zarządzaniu projektem. Jego części to m.in. organizacja spotkań partnerskich i międzynarodowej konferencji, która będzie miała miejsce w dniach 15-18 października 2014 r. Na tym etapie zostaną kto, co i kiedy robi w projekcie. Do tego WP należą również raportowanie: w po pierwszym roku i po zakończeniu projektu. Ponadto jednym z głównych zadań WP1 jest informowanie o projekcie szeroko pojętej opinii publicznej.

WP 2 – Strona internetowa projektu

Kluczowym elementem etapu nr 2 jest: strona internetowa projektu – jej zaprojektowanie, zarządzanie nią i zamieszczenie na niej narzędzi potrzebnych do korzystania z cyfrowych modułów dydaktycznych, stworzonych przez partnerów.

WP 3 – Wstępne badania

Punktem wyjściowym dla prac projektowych jest analiza, jak kolonializm i dekolonizacja są obecne w nauczaniu historii w krajach partnerskich. W tym celu partnerzy przeanalizują podręczniki historii pod kątem, jak temat przewodni projektu jest w nich prezentowany, z jakiej perspektywy się go omawia. Istotną przesłanką dla tych badań jest próba znalezienia i porównania stanu wiedzy w historiografii krajów partnerskich na temat kolonializmu i dekolonizacji.
Ta wiedza jest też ważna przy wyborze tematów modułów nauczania, jak również przy działaniach zmierzających do upowszechniania rezultatów.

WP 4 – Moduły- opracowanie i tłumaczenie

Głównym celem tego WP jest opracowanie modułów dydaktycznych opartych na wprowadzeniu, opracowanym przez ekspertów oraz na wybranych nowych źródłach historycznych. Każdy partner jest odpowiedzialny za jeden zestaw materiałów, na który składać się będzie: wstęp, źródła oraz sugestie dotyczące wykorzystania dydaktyczne źródeł w czasie lekcji.. Po przeprowadzeniu pilotażu, rezultaty tego WP będą dostępne w wersji papierowej i elektronicznej, w języku niemieckim, angielskim i francuskim.

WP 5 – Pilotaż modułów i ich ewaluacja

Moduły dydaktyczne, opracowane tak, aby można było z nich korzystać podczas lekcji historii w europejskich szkołach, będą przetestowane podczas pilotażu, ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego użycia w czasie lekcji historii. Każdy z partnerów przetestuje moduły opracowane przez siebie, jak również przez innych partnerów w 2-3 klasach. Moduły będą również poddane ewaluacji przez grupy docelową.

WP 6 – Zarządzanie jakością i Ewaluacja Projektu

System zarządzania jakością zostanie wdrożony przez Hafelekar Consultancy. Zespół menadżerów jest odpowiedzialny za nadzór nad wszystkimi działaniami projektowymi. Ponadto prace nad projektem są regularnie oceniane i analizowane i tym samym bardziej przejrzyste.

WP 7 – Promocja, Waloryzacja & Trwałość Projektu

Rezultaty projektu będą upowszechniane szczególnie wśród odpowiednich grup docelowych: nauczycieli, trenerów nauczycieli, studentów, ekspertów w dziedzinie dydaktyki oraz uczniów. Promocja projektu będzie prowadzona przez cały okres jego realizacji, w tym celu będą podejmowane różne działania: rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną , publikowanie artykułów w czasopismach naukowych, publikowanie informacji na portalach edukacyjnych itd. Ponadto szeroko dystrybuowane będą materiały promujące konferencję i zachęcające do udziału w niej.

WP 8 – Eksploatacja rezultatów

Promocja projektu jest prowadzona w taki sposób, aby osoby spoza projektu mogły łatwo zapoznać się z jego głównymi ideami. Partnerzy korzystają z własnych rozbudowanych sieci kontaktów, aby przekazywać informacje o projekcie.

EU Logo The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.